English info

Z kim współpracuje BIK?

Autor: Analizator BIK

Data: 16 czerwca 2014

BIK czyli Biuro Informacji Kredytowej S.A. to instytucja, która została założona przy Związku Banków Polskich. Zajmuje się obsługą bazy, która gromadzi informacje o zobowiązaniach klientów w stosunku do banków. Prowadzenie tej bazy jest sprawą niezwykle istotną ponieważ na jej podstawie, jest możliwość sprawdzenia wiarygodność i wypłacalność osób, które ubiegają się o kredyt, bądź inną usługę.

Historia powstania BIKu sięga roku 1991, kiedy to po raz pierwszy rynek wymógł na systemie bankowym utworzenie organu, która w jednym miejscu zbierze wszystkie informacje na temat historii kredytowej klientów. Instytucja ta, pod nazwą „bankowy rejestr klientów czasowo nie wywiązujących się z zobowiązań” stworzona została przy Związku Banków Polskich i była pierwotną wersja obecnego. 6 lat później, 29 października 1997 roku, utworzono już docelowe Biuro Informacji Kredytowej. Wartym zaznaczenia w historii BIKu jest rok 2001, kiedy to po raz pierwszy wydano raport z historią kredytową na prośbę i do dyspozycji klienta BIK.

Biuro Informacji Kredytowej prowadzi ścisłą współpracę z bankami oraz innymi instytucjami działającymi w sektorze finansowym. O BIKu mówi się zatem, ze jest to instytucja infrastrukturalna sektora bankowego. Podstawową zasadą współpracy między BIKiem a bankami oraz SKOK-ami jest zasada wzajemności.  Zasada ta oznacza, że dostęp do danych w BIK mają takie instytucje, które zobowiązały się przekazywać informacje dotyczące zobowiązań swoich klientów. Zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim przyczyniły się do nawiązania przez BIK współpracy również z podmiotami finansowymi, które znajdują się poza sektorem bankowym. W takim rodzaju współpracy przekazanie danych z BIK, które dotyczą historii kredytowej kredytobiorcy, następują tylko za zgodą klienta.

BIK współpracuje również z biurami kredytowymi, które znajdują się za granicą. Jest członkiem ACCIS - międzynarodowej instytucji, która zrzesza biura kredytowe tak, aby pozwoliło to dzielić się wzajemnym doświadczeniem oraz ustalić wspólne stałe standardy wymiany informacji kredytowej.

Biuro Informacji Kredytowej udziela merytorycznego wsparcia dla wydawnictw i portali internetowych, które specjalizują się w tematyce ekonomicznej. Przykładami są: SCHUFA Holding AG, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Stowarzyszenie ePrzedsiębiorczość, Federacja Konsumentów, Bankier.pl, NBPortal.pl i inne. Wartym wspomnienia jest również portal, dzięki któremu czytanie raportów BIK staje się prostsze. Analizator BIK jest platformą, która dzięki nowoczesnej technologii zeskanowany raport przekłada na bardziej zrozumiałą i czytelną formę dla osób które na co dzień mają niewiele wspólnego ze światem finansów. Dodatkową funkcja, jaka wyróżnia Analizator BIK od innych tego typu portali jest przedstawienie zobowiązań, które są aktywne oraz jeżeli raport zawiera takie dane – podania oprocentowania i określenie czy jest ono korzystne czy nie. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka serwis może również pomóc w uzyskaniu informacji czy istnieje możliwość konsolidacji zobowiązań i które z nich warto próbować zamienić na ich tańszy odpowiednik.

BIK szczególna uwagę przykłada do upowszechnienia wiedzy, która przede wszystkim dotyczy potrzeby budowania pozytywnej historii kredytowej, oraz edukowania całego społeczeństwa z zakresu finansów osobistych. W tym celu Biuro Informacji Kredytowej współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi, szkoleniowymi jak również z uczelniami, organizacjami konsumenckimi i organami administracji państwowej.

Współpraca BIK z innymi instytucjami prowadzona jest przede wszystkim, żeby usystematyzować wiedzę klienta na temat swojej historii kredytowej, jak również wiedzę banków, aby jak najwięcej wiedzieli o  swoich przyszłych kredytobiorcach.