English info

" Efektywność finansowa banków giełdowych" - Katarzyna Kochaniak, Wydawnictwo Naukowe PWN

Autor: Małgorzata Kosiecka

Data: 3 stycznia 2011

Książka Katarzyny Kochaniak, adiunkta w Katedrze Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, z pewnością zainteresuje wszystkich inwestujących lub planujących inwestycję w akcje polskich banków. Autorka przybliża czytelnikowi istotę i rolę pomiaru efektywności działania banków oraz możliwe metody jego wykonania. W książce przedstawione i porównane zostały takie miary efektywności finansowej, jak: tradycyjna analiza wskaźnikowa, koncepcja wartości dodanej i metodologia RAPM (Risk Adjusted Performance Measurement). Całość rozszerzono o omówienie podstawowych elementów bilansu banku oraz rachunku zysków i strat.

efektywnosc finansowa recenzja

Teoretyczne aspekty badania efektywności uzupełnione zostały o wyniki badań przeprowadzonych przez autorkę. Zaprezentowana analiza omawia kształtowanie się efektywności działania polskich banków giełdowych w okresie 1998 – 2007 i ocenia opłacalność inwestowania w ich akcje na tle portfela reprezentującego całą grupę banków oraz wartość dodaną poszczególnych instytucji w porównaniu do efektywności finansowej całej grupy. Działalność banków w badanych latach przedstawiona została w kontekście sytuacji makroekonomicznej w Polsce, co pogłębia analizę i pozwala lepiej zrozumieć trendy panujące na badanym rynku.

Omawiana publikacja dobrze opracowuje zadany temat. Czytelnik zapoznany z poszczególnymi metodami oceny efektywności, ich wadami i zaletami, oraz wynikami, jakie generują w praktycznym badaniu, jest w stanie przeanalizować zasadność ich stosowania i jednocześnie ocenić, jak w badanym okresie działał sektor bankowy. Książka, przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych oraz dla praktyków finansów i bankowości, pozwala ukształtować własny pogląd dotyczący użyteczności wspomnianych metod badawczych. Zwraca także uwagę na różnorodność czynników, które kształtują rentowność inwestycji w akcje banków.