English info

Rynek pieniężny i obligacji

Autor: Dominik Niszcz

Data: 10 grudnia 2007

Na listopadowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o podniesieniu stopy referencyjnej o 25 pkt bazowych do 5%. Decyzję uzasadniono zagrożeniem wynikającym ze wzrastającej inflacji, będącej przede wszystkim rezultatem utrzymującej się presji płacowej. Wysoce prawdopodobne są kolejne podwyżki stóp, przy czym niewykluczone, że do pierwszej z nich dojdzie już w grudniu.

Za mało zdecydowanie?

Pomimo kolejnego już wzrostu stóp procentowych pojawiają się opinie, że RPP jest ciągle zbyt łagodna, co może skończyć się nadmiernym przyspieszeniem inflacji. Obecnie, gdy gospodarka radzi sobie bardzo dobrze, o czym świadczą choćby ostatnie nadspodziewanie pozytywne dane o sprzedaży detalicznej (+19,4% rok do roku) czy produkcji przemysłowej (+10,6% r/r), zacieśnienie polityki monetarnej nie musiałoby przynieść negatywnych skutków dla rozpędzonej gospodarki. Kiedy natomiast otoczenie makroekonomiczne nie będzie już tak korzystne, a inflacja stanie się realnym zagrożeniem, wszelkie nagłe podwyżki mogą bardzo spowolnić wzrost gospodarczy, zaś na ratowanie celu inflacyjnego może być za późno. O tym, że wzrostu cen nie należy lekceważyć przypominała sama Rada w październiku nawiązując do niebezpieczeństwa niespełnienia inflacyjnego kryterium z Maastricht, które jest jednym z warunków przyjęcia euro. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem na najbliższych kilka miesięcy wydaje się być łączna podwyżka wynosząca 50-75 pkt bazowych. Natomiast najnowsze informacje dotyczące wyższej od oczekiwanej dynamiki wzrostu PKB w III kwartale (6,4% r/r wobec prognozowanych 5,9%) z pewnością pozwolą Radzie na bardziej zdecydowane działanie.

Krótkoterminowe stopy procentowe w strefie EURO (LIBOR 3M) Zródło: investorsintelligence.com

Oczekiwanie na 11 grudnia

Jeśli chodzi o rynki zagraniczne najistotniejszym wydarzeniem na rynku długu (o bardzo istotnym znaczeniu dla światowych rynków akcji) będzie posiedzenie amerykańskiej Rezerwy Federalnej 11 grudnia. Skala obniżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych pokaże, w jakim stopniu FED ulegnie presji rynkowej na rozluźnienie polityki monetarnej i oddalenie widma kryzysu, poświęcając jednak dolara, a na ile zaś wystąpi przeciwko zagrożeniu inflacyjnemu (pozostawiając cenę pieniądza niezmienioną). Prime rate w USA jest obecnie na poziomie 4,5% co ciągle pozostawia sporo miejsca na cięcia. Inwestorzy najchętniej widzieliby powtórkę wydarzeń z września, kiedy to obniżka sięgnęła 50 pkt bazowych, a na światowych rynkach pojawiły się wzrosty.

Długoterminowe stopy procentowe w strefie EURO (10Y). Zródło: investorsintelligence.com

Krzywa rentowności prawie płaska

Polskie obligacje o krótkich terminach zapadalności osiągnęły rentowności przewyższające ich odpowiedniki o dłuższych terminach zapadalności. Przyczynił się do tego znaczny popyt na płynność (zjawisko charakteryzujące obecnie światowy rynek krótkoterminowych papierów) spotęgowany przez ostatnie decyzje RPP mające ograniczyć inflację. Ponieważ długoterminowe stopy procentowe nie wzrosły równie silnie, krzywa rentowności, z tradycyjnej rosnącej, przyjęła bardziej płaski kształt (dziś można mówić już nawet o krzywej opadającej). Stało się tak, ponieważ polskie obligacje o terminach wykupu przekraczających kilka lat w mniejszym stopniu reagują na politykę banku centralnego (zdolnego jedynie wpływać znacząco na rynek pieniężny albo krótkoterminowy dłużny), pozostając w ściślejszym związku z tzw. rynkami bazowymi (amerykański i niemiecki rynek obligacji skarbowych) oraz perspektywami gospodarki czy ogólnym nastrojom inwestycyjnym charakteryzującym region. Jak wskazują ostatnie wypowiedzi przedstawicieli agencji ratingowych, długoterminowe perspektywy polskiej gospodarki są na tyle dobre, że z dużym prawdopodobieństwem można spodziewać się podwyższenia ratingów inwestycyjnych naszego kraju w 2008 roku, co, jak wiadomo, przełoży się na niższą cenę długoterminowego finansowania (czyli obniży rentowności długoterminowych krajowych obligacji skarbowych). Podobne zmiany kształtu krzywej rentowności można zaobserwować na rynku brytyjskim i w strefie euro, gdzie krótkoterminowe stopy wzrastają a długoterminowe spadają.

Terminowe stopy procentowe w Polsce (kwotowania IRS). Zródło: PKO BP

Wartości stóp procentowych po ostatniej decyzji RPP:

  • Lombardowa 6,5%
  • Redyskonta weksli 5.25%
  • Referencyjna 5,25%
  • Depozytowa 3,5-%

Rentowności obligacji benchmarkowych na koniec listopada (w nawiasie stan sprzed miesiąca):

  • 2-letnie OKO709 - 5,99% (5,39%)
  • 5-letnie PS0412 - 6,01% (5,60%)
  • 10-letnie DS1017 - 5,87% (5,47%)