English info

Alior - ambitny gracz na wciąż rosnącym rynku

Autor: Robert Guzowski

Data: 18 stycznia 2014

Alior Bank pomimo swojej krótkiej obecności na warszawskim parkiecie wielokrotnie rozpalał już emocje inwestorów, ostatnio przy okazji przygotowywanej przez KNF rekomendacji dotyczącej usług bancassurance.

Alior

Rynek pod specjalnym nadzorem

Nawiązując do raportu Komisji Nadzoru Finansowego na temat sytuacji polskich banków w III kwartale 2013 roku, sektor jest w dobrej kondycji, jeśli chodzi o bazę kapitałową i płynność, chociaż ciąży na nim niepewność związana z poziomem wzrostu naszej gospodarki, co przekłada się również na oczekiwania co do poziomu stóp procentowych. Aktywa polskich banków wzrosły w Q3 2013 o 79mld zł, co oznacza wzrost o 7% rdr.

Krajowy nadzór nad sektorem, uznawany za konserwatywny w swoich działaniach, może przez wydawane rekomendacje istotnie wpływać na wyniki instytucji finansowych. Przekonać się mógł o tym również Alior Bank, który na skutek rozmów z KNF i przygotowywanej rekomendacji zmienił sposób księgowania swoich przychodów z tytułu usług bancassurance (ochrona ubezpieczeniowa w zakresie zawartych umów, jak i sprzedaż innych produktów ubezpieczeniowych). Obecnie przychody rozliczane są przy użyciu najbardziej zachowawczej metody, co sprawiło, że są one rozłożone w czasie. Przekłada się to na obniżenie zysków o 414 mln zł (w tym o 105 mln za trzy kwartały 2013 roku), które zostaną zaksięgowane w kolejnych latach. Nie wpłynie to na płynność finansową banku. Zmniejszyły się natomiast kapitały własne banku (o 309 mln zł), co znalazło odzwierciedlenie w spadku współczynnika adekwatności kapitałowej Core Tier 1 z poziomu 14,54% do 12,24% na koniec 2013 roku.

Alior Bank dokonał emisji 6.358.296 akcji serii G o łącznej wartości 464,15 mln zł (cena emisyjna wyniosła 73 zł). Pozyskane środki zostaną przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego, co pozwoli zrealizować strategiczne cele dzięki dalszemu rozwojowi, a także poprawi współczynniki wypłacalności, których wartości obniżyły się na skutek zmiany metody księgowania przychodów z bancassurance.

Działalność Aliora

Bank obsługuje klientów m.in. w segmencie detalicznym, biznesowym i skarbowym. Poza tradycyjnymi produktami bankowymi, świadczone są również usługi Private Banking, a także domu maklerskiego. Tak jak w każdej innej konkurencyjnej instytucji, głównymi źródłami przychodów są wynik odsetkowy i wynik z tytułu opłat i prowizji. Jak nietrudno się domyślić, kluczowe znaczenie dla działalności banków ma wysokość stóp procentowych. Ich poziom wpływa na przychody zarówno bezpośrednio - od nich zależy wycena papierów wartościowych, które nabywa bank, a także koszt pozyskiwania depozytów i oprocentowanie udzielanych kredytów - jak również pośrednio - przez zmiany popytu na kredyt i ilości niespłacanych kredytów, a także oddziaływanie na aktywność inwestorów na rynkach kapitałowych (przychody z działalności maklerskiej).

Marża odsetkowa (NIM- Net Interest Margin) jest jednym z najważniejszych wskaźników w przypadku każdego banku i reprezentuje różnicę pomiędzy stopą zwrotu z aktywów (udzielonych kredytów, posiadanych papierów wartościowych i innych) a kosztem pozyskania kapitału (depozyty klientów i pożyczki na rynku międzybankowym). W przypadku Aliora parametr ten osiągnął w trzecim kwartale 2013 roku atrakcyjną na tle konkurencji wartość 4,8%, co przełożyło się na wynik odsetkowy w wysokości 249,09 mln zł (wzrost o 10,8% rdr). Wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł w tym samym okresie 54,42 mln zł (wzrost o 25,4% rdr), przy czym największą ich część stanowią opłaty za pozostałe czynności bankowe.

Sytuacja finansowa

Zysk netto grupy kapitałowej Alior Banku za trzeci kwartał 2013 roku (po uwzględnieniu wpływu zmiany sposobu księgowania usług bancassurance) wyniósł 36,4 mln zł (spadek o 40% rdr). Aktywa na dzień 30.09.2013 wyniosły 23,12 mld zł (wzrost o 31,7% rdr). Wartość wskaźnika P/BV, który jest istotny w przypadku analizy instytucji finansowych, na koniec 2013 roku wynosiła 2,5, co oznacza, że wartość aktywów banku nie jest przeszacowana i generują one odpowiednie zyski. Negatywnym zjawiskiem jest wzrost wskaźnika NPL (Nonperforming Loans). Wskazuje on, jaka część udzielonych kredytów i pożyczek nie jest obsługiwana, dzięki czemu można ocenić potencjalne straty w przyszłości. Należy jednak pamiętać, że jeśli kredyt jest właściwie zabezpieczony, bank może odzyskać środki przez sprzedaż aktywów stanowiących zabezpieczenie, przez co porównywalność tego wskaźnika względem innych banków jest ograniczona. Alior w czasie swojej krótkiej giełdowej historii nie wypłacał dywidendy, przeznaczając zyski na finansowanie ekspansji.

Długookresowe cele

Strategicznym celem Alior Banku jest osiągnięcie do 2016 roku 4-procentowego udziału w rynku i zwrotu z kapitału własnego przekraczającego 16%. Osiągnięcie tych celów wydaje się realne, zważywszy na osiągany przez bank NIM, jak również zwiększanie liczby placówek przy rozsądnym wzroście ponoszonych kosztów. Alior jest ponadto liderem rynku pod względem liczby pozyskanych nowych klientów (dane za pierwsze półrocze 2013).

Obecność na warszawskim parkiecie

Od debiutu w grudniu 2012 roku, akcje banku zyskały na wartości ponad 32% (stan na dzień 06.01.14). Spółka wchodzi w skład indeksu WIG30. Jeszcze w październiku notowania spółki znajdowały się w okolicach 100 zł, jednak komunikat w sprawie zmiany sposobu rozliczania przychodów z tytułu bancassurance i związanego z tym obniżenia zarówno zysku netto, jak i współczynników adekwatności kapitałowej, wywołał spadek kursu o ponad 22%. Tego samego dnia pojawiło się sporo aktualizacji rekomendacji dotyczących akcji Aliora, jak i innych reprezentantów sektora, rzecz jasna negatywnych. W stosunku do tego zdarzenia niemal niezauważony przez inwestorów został fakt sprzedaży przez insiderów ponad 600 tysięcy akcji 1 października 2013r.

Perspektywy na nowy rok

Podsumowując, Alior Bank wyróżnia się na tle branżowych konkurentów m.in. marżą odsetkową i tempem pozyskiwania nowych klientów, nieokupionym drastycznym wzrostem kosztów. Pod znakiem zapytania, z uwagi na stosunkowo krótki czas działania na rynku, może stać jednak jakość portfela kredytów. Inną niewiadomą jest dalszy los akcji znajdujących się w posiadaniu Carlo Tassara (36%), które miały trafić w ręce strategicznego inwestora. Do zwyżki kursu i powrotu być może nawet w okolice jesiennych maksimów mogłaby doprowadzić większa od spodziewanej poprawa danych makro dla polskiej gospodarki. Lepsze perspektywy makroekonomiczne mogą się przyczynić do podwyżek stóp procentowych, a ich wyższe poziomy przekładały się historycznie na większy NIM banków.