English info

PKO – Bank Przyszłości?

Autor: Aleksandra Panek, Agnieszka Żmigrodzka

Data: 25 stycznia 2012

Historia PKO BP sięga dwudziestolecia międzywojennego – 8 lutego 1919 została powołana do życia Pocztowa Kasa Oszczędności (PKO). Dopiero w 1949 roku jej nazwa została zmieniona na Powszechną Kasę Oszczędności. Od 1992 Bank nosi swoja obecna nazwę – Powszechna Kasa Oszczędności – Bank Polski, w skrócie PKO BP. W 2000 roku rozpoczął się proces prywatyzacji banku, który zakończył się w 2004 udanym debiutem na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

pko bp

Obecnie PKO BP jest największym bankiem w Polsce (udział rynkowy w aktywach banków wynosi 14%), który swoją działalnością obejmuje wszystkie segmenty bankowości: bankowość detaliczną (największy wolumen depozytów i kredytów – szczególnie kredytów hipotecznych - w Polsce), bankowość korporacyjną (drugi po Pekao SA portfel depozytów i kredytów korporacyjnych), segment inwestycyjny – poprzez DM PKO BP, który jest dealerem obligacji Skarbu Państwa. Grupa PKO BP obejmuje 36 podmiotów, w tym: Kredobank SA (bank ukraiński), Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PKO, Powszechne Towarzystwo Emerytalne PKO BP Bankowy, spółki leasingowe i factoringowe, spółki deweloperskie i inne.

Prezesem PKO BP jest Zbigniew Jagiełło, który jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, ukończył również studia MBA. W 40,99% PKO BP należy do Skarbu Państwa, w 10,25% do Banku Gospodarstwa Krajowego, natomiast reszta (48,76%) to free float. Bank regularnie wypłaca dywidendę (w 2010 roku  - 1,98zł na akcję), głównie ze względu na nieograniczone zapotrzebowanie na kapitał swojego głównego udziałowca, jednak jest to miłym bonusem także dla pozostałych akcjonariuszy.

Dobry rok w bankowości

Rok 2011 był udany dla polskiego sektora bankowego – wyniki finansowe oraz wskaźniki działalności uległy poprawie w stosunku do 2010 roku. Zysk netto sektora bankowego w 3 kwartale 2011 wyniósł 10,5 mld PLN i był o 34% wyższy niż przed rokiem. Głównym powodem tak dużego wzrostu zysku netto banków jest zmniejszenie odpisów aktualizacyjnych na należności. Jednak dla PKO BP pierwsze trzy kwartały 2011 roku to szczególnie udany czas – zysk netto wyniósł 2,8 mld PLN (i nie było to efektem mniejszych odpisów, a lepszego wyniku na działalności biznesowej), udało się zmniejszyć wskaźnik cost/income o 1,5 p.p. (wyniósł on 39,5% przy średniej dla wszystkich banków na poziomie ok. 45%), wzrosła rentowność zarówno kapitału, jak i aktywów.

Na tle konkurencji

Porównując trzy największe banki w Polsce: PKO BP, Pekao SA oraz BRE, łatwo zauważyć, że PKO BP cechuje duża efektywność działania. Zwrot z kapitału wzrósł we wszystkich bankach w 2011 roku w porównaniu do 2010, jednak w PKO BP jest zdecydowanie najwyższy i wynosi 17,1%. PKO BP posiada także najkorzystniejszy stosunek kredytów do depozytów spośród swoich konkurentów – wynosi on 97%, co oznacza, że całość ekspozycji kredytowej pokryta jest depozytami pozyskanymi przez Bank. W BRE Banku wskaźnik kredytów do depozytów wynosi 131,6%, co oznacza, że część kredytów finansowana jest z pożyczek (na rynku międzybankowym lub od właściciela), co może być droższym sposobem pozyskania kapitału niż depozyty. Z kolei wskaźnik kredyty/depozyty w Pekao SA kształtuje się na poziomie 83%, co oznacza, że bank ten nie wykorzystuje całego potencjału, który posiada. Współczynnik wypłacalności PKO BP jest znacznie niższy niż u konkurentów (wynosi 12% - średnia dla sektora bankowego w Polsce), jednak jest nadal powyżej wymaganego poziomu 8%. Z kolei marża odsetkowa, uzyskiwana przez PKO BP (4,5%) jest znacznie lepsza od marż, którymi może poszczycić się konkurencja. Podsumowując, na tle konkurencji wskaźniki efektywności działania uzyskiwane przez PKO BP pozwalają określić go mianem lidera sektora bankowego.

 

Strategia Lidera

Taką też strategię – „Lidera polskiej bankowości” przyjął Zarząd Banku w lutym 2010. Zgodnie z nią aktywa PKO BP do końca 2012 roku powinny wzrosnąć do 200 mld PLN (obecnie wynoszą one 187), przy jednoczesnym utrzymaniu wskaźnika C/I poniżej poziomu 45% oraz adekwatności kapitałowej powyżej 12% (oba założenia są spełniane).

Bank Przyszłości

W naszej ocenie zakup akcji PKO BP może być bardzo trafną decyzją inwestycyjną z co najmniej kilku powodów. Po pierwsze, jak zostało wspomniane wcześniej, bank regularnie wypłaca dywidendę i to nie powinno się zmienić w najbliższym czasie. Po drugie, aktualny wskaźnik C/Z dla PKO BP wynosi 10,2, co wydaje się być niezbyt wysokim poziomem – bank uzyskuje bardzo dobre wyniki, a zarazem obecne ceny akcji banków kształtują się znacznie poniżej poziomów, które wskazywałyby fundamenty. Spadek cen akcji banków spowodowany jest w największej mierze kryzysem w sektorze bankowym w Europie Zachodniej, spowodowanym znaczącym zaangażowaniem tych banków w obligacje państw wdzięcznie określanych jako PIIGS. PKO BP nie posiada w swoim portfelu obligacji żadnego z tych państw (jedynie, w niewielkim stopniu, obligacje ukraińskie). PKO Bank Polski może okazać się Bankiem Przyszłości, zarówno dla swoich klientów, jak i akcjonariuszy.