English info

Światłowodowa przyszłość

Autor: Robert Guzowski

Data: 29 maja 2014

Dostęp do Internetu w Polsce znajduje się daleko w tyle w zestawieniu z europejską czołówką, zarówno pod względem przepustowości, jak i udziału sieci światłowodowych. Sytuacja może zmienić się dzięki Grupie Hawe i środkom z unijnego budżetu w nowej perspektywie budżetowej.

Hawe wiatowody

Internet w Polsce

Polski rynek dostępu do Internetu w 2012 roku według raportu UKE osiągnął w 2012 roku wartość 4,4 mld zł. Z szerokopasmowego dostępu korzysta jednak wciąż stosunkowo niewielu użytkowników. Wykorzystywana przez Hawe technologia pozwala na szybki transfer danych na duże odległości, przez co spółka może skorzystać na dynamicznym rozwoju usług mobilnych - operatorzy  są zmuszeni do przesyłu kablowego pomiędzy bezprzewodowymi nadajnikami. Według prognoz z raportu “PwC Global entertainment and media outlook 2013-2017” polski rynek dostępu do Internetu wzrośnie do około 3 mld dolarów w 2017 roku. Największy wzrost w tym okresie prognozowany jest dla dostępu mobilnego, CAGR na poziomie 14,5% wobec 3,5% w przypadku stacjonarnych usług.

Inwestycje w infrastrukturę

W Polsce odsetek łączy światłowodowych na użytkownika jest wciąż niewielki. Penetracja wynosi jedynie 0,5 %, podczas gdy w przypadku europejskich liderów ten wskaźnik osiąga wartość 25%. Jednocześnie rosnący ruch w sieci wywołuje zapotrzebowanie na moc transferową, zwłaszcza ze strony operatorów mobilnych, którzy potrzebują metody transmisji danych o dużej przepustowości pomiędzy bezprzewodowymi nadajnikami. Również penetracja szerokopasmowego dostępu do Internetu w naszym kraju wypada blado na tle innych krajów UE.

Hawe wygrało przetarg na budowę Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej - umowę partnerstwa publiczno-prywatnego, w ramach której Grupa zajmie się projektowaniem i budową infrastruktury, a po zakończeniu budowy stanie się jej operatorem. Łączna wartość kontraktu wynosi 627 mln zł brutto. W perspektywie budżetu unijnego 2014-2020, 19 mld zł środków zostało zapowiedzianych przez polski rząd na rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej. Grupa Hawe zajmuje silną pozycję w przetargach dzięki bogatemu, wieloletniemu doświadczeniu w realizacji podobnych projektów.

Core business

Podstawowa działaność grupy skupia się na dzierżawie infrastruktury telekomunikacyjnej opartej na światłowodach, na których oparte jest świadczenie usług dostępu do Internetu. Hawe jest operatorem największej w Polsce sieci w tej technologii. Drugim filarem jest projektowanie, wykonywanie i serwis sieci teleinformatycznych. 

W segmencie budownictwa telekomunikacyjnego głównymi konkurentami Hawe są TK Telekom oraz spółka zależna Orange - TP Teltech. Jeśli chodzi o dzierżawę infrastruktury, Grupa działa w unikalnym w skali kraju modelu projektowania i budowy sieci w celu udostępniania jej innym operatorom - operator dla operatorów. Klientami grupy są zarówno operatorzy stacjonarni, jak i mobilni, a także telewizje kablowe. Strategia grupy na lata 2013-2017 zakłada dalszą rozbudowę sieci szkieletowej (obecnie 3600 kilometrów), jak również tworzenie sieci dystrybucyjnej, tak zwanej “ostatniej mili”. Hawe zawarło porozumienie z Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi, w ramach którego udzielone ma zostać wsparcie w finansowaniu budowy sieci FTTH (Fiber-To-The-Home), docelowo mającej dotrzeć do 870 tysięcy gospodarstw domowych. Pomimo wsparcia w ramach powyższego joint venture, spółka będzie musiała ponieść znaczne nakłady kapitałowe na realizację tego projektu.

Wyniki i prognozy

Obecnie największą część przychodów stanowią wpływy z dzierżawy i sprzedaży światłowodów. W przyszłości można spodziewać się jednak zwiększania udziału wpływów z usług budowlanych i projektowych, na skutek realizacji kontraktów infrastrukturalnych. Hawe w 2013 roku odnotowało wzrosty w obu segmentach w stosunku do 2012 roku. Przyczynił się do tego wzrost wpływów z dzierżawy światłowodów, ponad 100-procentowy przyrost sprzedaży infrastruktury teletechnicznej, a także nowe kontrakty w Zabrzu i województwie lubuskim. Według prognoz analityków Dr. Kalliwoda, przychody grupy osiągną w 2014 roku poziom 316,27 milionów złotych, co oznaczałoby wzrost o 80% w stosunku do ubiegłego roku. Dodatkowe wpływy mają pochodzić z realizacji kontraktu budowy Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej, a także ze spodziewanych zysków spółki zależnej Mediatel (66% udziałów zostało nabytych w 2013 roku). Oczekiwany jest jednak spadek marży EBITDA, z obecnego poziomu około 40% do niecałych 30%.

Czynniki ryzyka

Silna pozycja Grupy i jej wyniki mogą znaleźć się pod presją w wyniku materializacji ryzyk, takich jak na przykład pojawienie się silnego konkurenta, który wymusiłby obniżanie cen i spadek marż. Nie można również całkowicie wykluczyć scenariusza wystąpienia istotnej zmiany technologii wykorzystywanej do przesyłu danych, a w konsekwencji spadku popytu na produkty Hawe. Pamiętać należy o ryzyku opóźnień w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę sieci, jak również o ryzyku utraty płynności przy zwiększonych wydatkach na inwestycję oraz ewentualne dalsze akwizycje.

Na zakończenie

Spółka ma mocną pozycję na rynku, który ma przed sobą bardzo dobre perspektywy. Dzięki znacznym wolnym przepływom pieniężnym Hawe posiada możliwości do finansowania dalszego wzrostu. Jeśli grupie uda się zrealizować prognozowane przychody, akcjonariusze mogą liczyć na osiągnięcie bardzo atrakcyjnych stóp zwrotu. Inwestorzy mogą również liczyć na ewentualne wezwanie na akcje ze strony inwestora branżowego lub funduszu private equity, co wiązałoby się z otrzymaniem premii. Hawe wydaje się atrakcyjnym celem wykupu lewarowanego z racji silnej bazy aktywów oraz relatywnie niskiej wyceny.