English info

Życie po wzroście

Autor: Marek Ignaszak

Data: 14 kwietnia 2013

Wzrost gospodarczy jest relatywnie niedawnym zjawiskiem z perspektywy całej historii ludzkiej aktywności gospodarczej. Aż do pierwszej rewolucji przemysłowej w połowie XVIII wieku poziom PKB na mieszkańca był w przybliżeniu na stałym poziomie, nieznacznie przyspieszając w epoce renesansu. Dopiero XIX wiek przyniósł eksplozję zarówno demograficzną, jak i gospodarczą. Czy był to jednorazowy wybryk i po prawie 300 latach prosperity powrócimy na ścieżkę stagnacji gospodarczej? Jeśli tak, to jak będą funkcjonować gospodarki bez wzrostu?

Kolejne fale rozwoju

Pierwsza rewolucja przemysłowa, której apogeum przypada na początek XIX wieku, mimo początkowego pogorszenia sytuacji przeciętnego obywatela zapoczątkowała zmiany prowadzące w efekcie do ogromnej poprawy standardów życia mieszkańców krajów Zachodu. Głównymi osiągnięciami tej epoki były: maszyna parowa, upowszechnienie infrastruktury sanitarnej, rozwój medycyny, efektywniejsza produkcja tekstyliów, kolej i wiele innych. Kolejna fala radykalnych innowacji związana z tzw. drugą rewolucją przemysłową miała miejsce na przełomie XIX i XX wieku, przynosząc silnik o spalaniu wewnętrznym, elektryczność, bieżącą wodę i kanalizację oraz dalszy rozwój chemii i medycyny. Przez kolejne stulecie upowszechnianie oraz ulepszanie zdobyczy drugiej rewolucji przemysłowej były motorem wzrostu gospodarczego i poprawy poziomów życia mieszkańców krajów uprzemysłowionych. Jednak jej wpływ stopniowo wygasał i wzrost gospodarczy hamował aż do początku trzeciej rewolucji związanej z komputeryzacją i rozwojem internetu.

Czy epoka wzrostu dobiega końca?

Analizując historie innowacji i rozwoju gospodarczego, Robert Gordon z Northwestern University poczynił spostrzeżenia, które przedstawił w pracy pod znamiennym tytułem ,,Is US economic growth over?" (Czy ekononomiczny wzrost Stanów Zjednoczonych się skończył?). Po pierwsze wzrost gospodarczy nie jest nieodłącznym elementem gospodarczej aktywności człowieka, z długoterminowej perspektywy jest raczej wyjątkiem niż regułą. Ponadto wynalazki nie są jednorodne. Możemy podzielić je na dwie grupy: innowacje radykalne, czyli takie, które rewolucjonizują życie społeczne, tak jak elektryczność, silnik spalinowy, czy chemia molekularna. Drugą grupę stanowią stopniowe ulepszenia innowacji radykalnych, które umożliwiają wprowadzenie ich do powszechnego użycia, ulepszając je w nieznacznym stopniu. Odkrycia napływają falami. Po okresie kilku gwałtownych, rewolucyjnych innowacji następuje wieloletni okres ich wdrażania i popularyzacji, podczas którego tempo wzrostu stopniowo zwalnia aż do kolejnej fali radykalnych innowacji. Jednakże współcześnie cykl życia innowacji znacznie się skraca. Proces internalizacji zdobyczy drugiej rewolucji przemysłowej trwał prawie 100 lat, podczas gdy wpływ innowacji związanych z rewolucją informatyczną wygasł już po kilkunastu latach. Komputery cyfrowe potrzebowały kilkudziesięciu lat na wyparcie komputerów analogowych, smartphony kilkunastu na wyparcie telofonów komórkowych, tablety kilku na wyparcie netbooków. W swojej publikacji Gordon stawia tezę, że era wzrostu gospodarczego zbliża się do końca, ponieważ produkcja charakteryzuje się malejącymi korzyściami skali. Im więcej produkujemy, tym mniejszy wzrost produkcji przyniesie każdy kolejny wzrost nakładów. Tylko raz można wynaleźć elektryczność, a więc, zdaniem Gordona, w miarę upływu czasu coraz trudniej dokonać radykalnej innowacji, a wpływ każdej kolejnej będzie coraz mniejszy. Jako przykład podaje prędkość podróżowania. Przed rokiem 1830 prędkość przewozu paseżerów oraz towarów ograniczona była przez siłę wiatru i szybkość konia. Następnie stopniowo rosła, osiągając szczyt w momencie wprowadzenia Boeinga 707 w 1958 roku. Od tego czasu prędkość transportu wręcz spadła, ze względu na konieczność oszczędzania paliwa.

Jednak wielokrotnie w historii stwierdzano, że ,,już wszystko zostało wynalezione” i należy takie sądy formułować bardzo ostrożnie. Innowacje radykalne pojawiają się niespodziewanie, często decyduje o nich przypadkowe odkrycie. Obecny okres spowolnienia może równie dobrze być ciszą przed burzą rewolucyjnych idei. Nie zwalnia to jednak rządów z obowiązku stwarzania jak najkorzystniejszych warunków dla innowacji. Do działań tych można zaliczyć regulowanie struktury rynkowej tak, aby była bardziej konkurencyjna i motywowała do wprowadzania innowacji, czy też inwestowanie w kapitał ludzki obywateli.

Współcześnie gospodarki krajów rozwiniętych muszą stawić czoła bardzo silnym procesom negatywnie wpływającym na przyszły wzrost gospodarczy. Oprócz wspomnianych kwestii związanych z postępem technicznym najcięższą kulą u nogi gospodarek Zachodu będzie demografia. Obecne systemy finansów publicznych budowane były w XIX i XX wieku, w czasie, kiedy mieliśmy do czynienia z tzw. dywidendą demograficzną. Składały się na nią dwa czynniki. Po pierwsze, dzięki zdobyczom rewolucji przemysłowych spadły współczynniki śmiertelności, doprowadzając do gwałtownego wzrostu populacji Europy oraz, poprzez emigrację z Europy, także i świata. Każde kolejne pokolenie było liczniejsze od poprzedniego, więc wartość zebranych wpływów budżetowych rosła, nawet jeśli jednostkowe składki czy podatki nie zmieniały się. Ponadto w tym okresie w wyniku wojen światowych nastąpiła aktywizacja zawodowa kobiet, które dołączyły do zasobu siły roboczej, generując wzrost gospodarczy i wyższe wpływy do budżetu. Struktura ta pozwoliła rządom na stworzenie systemów ubezpieczeń społecznych opartych na założeniu ciągłego wzrostu liczebności pracującej populacji, na zasadach zbliżonych do piramid finansowych. Wydatki rosły, ale pokrywane były z ciągle powiększającej się liczby osób płacących podatki. Współcześnie aktywność zawodowa kobiet i mężczyzn jest już na zbliżonym poziomie, a współczynniki płodności zrównały się ze współczynnikami śmiertelności, sprawiając, że piramida demograficzna odwróciła się. W wyniku zahamowania procesu ciągłego przyrostu bazy podatkowej, systemy ubezpieczeń społecznych zaczynają generować ogromne zadłużenie. Przyczyniają się do tego między innymi zbyt duże transfery socjalne, zbyt droga administracja publiczna oraz strukturalne problemy systemów emerytalnych. Konieczna spłata zaciągniętych w przeszłości zobowiązań oraz generowanych na bieżąco długów może odbyć się jedynie poprzez ograniczenie bieżącej konsumpcji, a więc i tempa wzrostu PKB.

Do pozostałych problemów gospodarek krajów rozwiniętych należą między innymi: skostniały system edukacji, zbyt wolno dostosowujący się do oczekiwań uczniów i studentów, a często zbyt drogi dla przeciętnego obywatela; rosnące nierówności społeczne i nierówności szans, uniemożliwiające efektywne wykorzystanie potencjału  drzemiącego w mniej zamożnych grupach społecznych, czy też koszty zmian klimatycznych.

Wymienione wyżej czynniki negatywnie wpływające na wzrost gospodarczy są bardzo silne. Jednak aby lista ta była kompletna, należy uwzględnić jeszcze dodatkowe ograniczenia wzrostu gospodarczego związane z faktem, że żyjemy na planecie o skończonych rozmiarach, dysponującej skończonym zasobem surowców. Z tego powodu obecne wzorce konsumpcyjne krajów rozwiniętych są w długim terminie niepodtrzymywalne. Aby zobrazować ten problem w swoim artykule “The radical implications of a zero growth economy” Ted Trainer z University of New South Wales w Australii podaje następujące przykłady: jeśli 9 miliardów ludzi (tyle wynosi prognozowana przez ONZ wielkość populacji w 2050 roku) konsumowałoby tyle żywności oraz surowców, ile obecnie przeciętny Amerykanin, potrzebowalibyśmy przy obecnej technice 4,5 miliarda hektarów pól uprawnych, podczas gdy na Ziemi mamy do dyspozycji jedynie 1,4 miliarda hektarów, a ponadto roczne wydobycie surowców musiałoby wzrosnąć 8-krotnie w stosunku do obecnego; podobnie z zasobami wody pitnej, których jest zbyt mało, aby umożliwić na całym świecie takie jej zużycie w celach przemysłowych, rolnych i spożywczych, z jakim mamy obecnie do czynienia w krajach rozwiniętych.

Może zamiast rozpaczliwie walczyć o dodatkowe kilka procent PKB powinniśmy nauczyć się żyć w rzeczywistości bez wzrostu? Postulują to zwolennicy tzw. gospodarki stanu ustalonego (steady-state economy). W publikacjach ,,Prosperity without growth?” profesor University of Surrey Tim Jackson oraz Herman Daly z University of Maryland w ,,A steady-state economy” wyrażają opinię, że dalszy wzrost gospodarczy w krajach rozwiniętych nie wpłynie na poprawę jakości życia ich mieszkańców. Wręcz przeciwnie, dalszy rozwój gospodarek Zachodu między inymi będzie oddziaływał negatywnie na środowisko naturalne, doprowadzi do zużycia nieodnawialnych surowców niezbędnych do funkcjonowania człowieka na Ziemi, a także wpłynie na narastanie nierówności i napięć społecznych. Proponowaną alternatywą jest prowadzenie polityki gospodarczej skupionej nie na wzroście gospodarczym, a na jakości życia mieszkańców. Postulowane narzędzia do osiągnięcia tego celu to ograniczenie zużycia surowców, stopniowe obniżanie maksymalnego czasu pracy, regulowanie maksymalnych i minimalnych wynagrodzeń, wysokie opodatkowanie reklamy jako społecznie nieproduktywnej, podatki klimatyczne i wiele innych regulacji mających na celu zachęcenie firmy do produkowania lepiej, zamiast więcej.

Wzrost jest kluczowy dla współczesnych gospodarek

Jednakże, jak podkreśla we wspomnianej pracy Ted Trainer, wzrost gospodarczy jest niezbędny dla stabilności współczesnych systemów gospodarczych. W długim okresie przy braku wzrostu gospodarczego  nie może funkcjonować współczesny system pieniężny oparty na koncepcji stopy procentowej. Podmiotom opłaca się zaciągać dług jedynie wtedy, gdy finansowana za jego pomocą inwestycja wygeneruje dodatkowy zysk rekompensujący koszt pożyczki - stopę procentową. W rzeczywistości bez wzrostu gospodarczego, stopy procentowe powinny więc wynieść zero, sprawiając, że jakakolwiek działalność finansowa stanie się nieopłacalna. Uniemożliwiając nie tylko sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwom, ale również ludziom alokację konsumpcji w cyklu życia. Należy ponadto pamiętać, że postęp technologiczny odbywa się nie tylko poprzez kosztowny proces inwestycji w badania i rozwój, nieopłacalny w świecie bez wzrostu, ale również siłami inercji wywołanej samą działalnością gospodarczą (jak na przykład tzw. learning-by-doing - uczenie się przez działanie) oraz losowymi szokami wpływającymi na produktywność, takimi jak warunki pogodowe lub przypadkowe odkrycia nowych zasobów czy też technik produkcji. Postęp technologiczny sprawia, że przy użyciu danej ilości kapitału i pracy można wyprodukować więcej lub, przy założeniu zerowego wzrostu gospodarczego, tyle samo przy użyciu mniejszej ilości kapitału i pracy. W efekcie brak wzrostu oznacza rosnące bezrobocie. Co więcej, potencjalny wzrost dochodów stanowi motywację wielu korzystnych z punktu widzenia społeczeństwa przedsięwzięć, a motyw zarobkowy jest niezbędnym elementem funkcjonowania rynku, najefektywniejszego znanego narzędzia alokacji zasobów. Rynki z wielu powodów należy regulować i korygować, jednak na razie nie wypracowano mechanizmu mogącego je skutecznie zastąpić.

Konieczne są zmiany, nie rewolucje

Niezaprzeczalnie obecny model gospodarki nieinternalizującej w pełni swojego negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz generujący nierówności społeczne jest w długim terminie nie do utrzymania. Nie do utrzymania jest także współczesny model finansów publicznych, oparty  na założeniu ciągle rosnącej liczby podatników i generujący obecnie ogromne zadłużenie. Obserwujemy ponadto spadek wpływu innowacji i postępu technologicznego na wzrost gospodarczy. Te oraz pozostałe wymienione w artykule czynniki negatywnie wpływają na długoterminowe perspektywy rozwoju gospodarczego, który z wielu powodów jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Egzystencja w rzeczywistości zerowego wzrostu, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości życia, wymaga zmiany całego współczesnego systemu socjo-ekonomicznego, który obecnie w dużej mierze funkcjonuje w oparciu o rynki i chęć bogacenia się. W świetle współczesnej wiedzy nie istnieje jednak żaden alternatywny system gwarantujący równie wysoką jakość życia i nieopierający się na mechanizmach rynkowych. Jedynym wyjściem jest więc adaptacja tego systemu tak, aby stał się podtrzymywalny w długim terminie i jednocześnie generował wzrost gospodarczy, a nie jego rewolucyjna zmiana postulowana przez zwolenników gospodarki o zerowym wzroście gospodarczym.