English info

John B. Taylor „Zrozumieć kryzys finansowy”, Wydawnictwo Naukowe PWN

Autor: Marek Ignaszak

Data: 15 listopada 2010

John B. Taylor jest uznanym amerykańskim ekonomistą, autorytetem w dziedzinie polityki pieniężnej oraz cenionym profesorem Stanford University. Jest autorem m.in. zasady prowadzenia odpowiedzialnej polityki monetarnej minimalizującej fluktuacje inflacji oraz dochodu narodowego, nazwanej od jego nazwiska regułą Taylora.

ZrozumieKryzysFinansowyP1druk

Książka pod tytułem „Zrozumieć kryzys finansowy" jest podsumowaniem siedmiu artykułów napisanych przez profesora w 2008 roku, analizujących mechanizmy kryzysu zapoczątkowanego rok wcześniej na amerykańskim rynku kredytów subprime . Autor skupia się w swojej pracy nad trzema kwestiami: przyczynami kryzysu, skutecznością interwencji antykryzysowej oraz rozwiązaniami, które należałoby wprowadzić, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia podobnych problemów w przyszłości. Ekonomista dowodzi, że to polityka gospodarcza rządu amerykańskiego oraz zbyt luźna polityka monetarna prowadzona przez FED są odpowiedzialne za wystąpienie bańki na amerykańskim rynku nieruchomości – bezpośredniej przyczyny recesji. Autor podkreśla także błędną identyfikację przyczyn kryzysu, a tym samym zaaplikowanie niewłaściwego antidotum przez władze gospodarcze Stanów Zjednoczonych. Ponadto John B. Taylor nawołuje do powrotu ku racjonalnej i odpowiedzialnej polityce pieniężnej prowadzonej przez amerykański bank centralny.

Po lekturze pracy pozostaje pewny niedosyt, ponieważ opisuje ona stan na koniec roku 2008. Od tego czasu nastąpiło wiele istotnych wydarzeń wpływających na mechanizmy kryzysu, które dostarczają ciekawego materiału do analizy. Jednak przyjemna w czytaniu i niewielka objętościowo lektura prezentuje w klarowny sposób mechanizmy kryzysu finansowego oraz jego przyczyny i skutki. Jest to poparta solidnymi dowodami krytyka nieprzemyślanych interwencji państwa w mechanizmy gospodarcze. Krytyka o tyle istotna, że autorstwa jednego z najważniejszych przedstawicieli neo-keynesowskiej szkoły ekonomii – szkoły, która spośród wszystkich aktualnych podejść do systemu rynkowego najsilniej popiera obecność państwa w gospodarce.